نمایش 1–16 از 44 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

دوربین دندانپزشکی

دوربین کاربردی و دارای صفحه نمایش جهت کار دندانپزشکی

دوربین دام/بولت 2 مگا پیکسل AHD

143,000 تومان
DiR205 DiR402 PCB Analog بدنه پلاستیکی 3.6mm 2MpxIR Power LED 20m

دوربین دام 1 مگا پیکسل AHD

143,000 تومان
Dome 1Mpx PCB 2135 XM310 Orginal بدنه پلاستیکی 1 Megapixel PlaStic Case 3.6mm 2Mpx IR LED 20m

دوربین دام 2 مگا پیکسل AHD

215,000 تومان
2 Megapixel PlaStic Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR Power LED 20m DiR205 D212 PCB F37 HS Fullhan FH8536H بدنه پلاستیک

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

215,000 تومان
2 Megapixel PlaStic Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR Power LED 20m DiR402 B37HS PCB F37 HS Fullhan FH8536H بدنه پلاستیک165mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

253,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR Power LED 20m DiR404 B203 PCB C80 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 175mm

دوربین دام 2 مگا پیکسل AHD

286,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR SMD 20m DiR260 D218 PCB F37 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

286,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR 36 LED 25m DiR801 B240 PCB F37 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 200mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

290,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx YTOT Glass IR Power LED 20m DiR404 B207 PCB 2053 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 175mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

300,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR 36 LED 25m DiR805 B245 PCB C80 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 200mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

300,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR 36 LED 25m DiR808 B250 PCB F37 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 210mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

300,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx CWZK IR 36 LED 25m DiR810 B263 PCB F37 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 210mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

308,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 2.8mm 4mpx Metal IR Power LED 20m DiR404 B208 PCB 2053 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 175mm

دوربین دام 2 مگا پیکسل

320,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx YTOT Glass IR SMD 20m DiR260 D223 PCB 2053 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

325,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx YTOT Glass IR Power LED 25m DiR803 B228 PCB 2053 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 200mm

دوربین بولت 2 مگا پیکسل AHD

330,000 تومان
2 Megapixel Metal Case 3.6mm 3Mpx YTOT Glass IR 36 LED 25m DiR810 B270 PCB 2053 HS Fullhan FH8536H بدنه فلزی 210mm